Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Pionki  www.pionki.pl
MIASTO PIONKI
URZĄD MIASTA
Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta
Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Organizacja Urzędu
RADA MIASTA
Organizacja Rady Miasta
Skład Rady Miasta Pionki
PORZĄDEK OBRAD BIEŻĄCEJ SESJI
Sesje Rady Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta
Dyżury radnych
Biuro Rady
Stanowiska Opinie Ogłoszenia Rady
WYBORY i REFERENDA
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
Przedterminowe Wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009 r.
Wybory do Europarlamentu
Wybory Samorządowe 2010
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta
Strategia rozwoju Miasta Pionki
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNYCH
PRACOWNIKÓW URZĘDU
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK
MIENIE I BUDŻET MIASTA
Mienie gminy
BUDŻET
Podatki i opłaty
Porozumienia, związki gminy
Pozostałe
Ewidencje i rejestry
Informacje nieudostępnione
OGŁOSZENIA
Sprzedaż mienia gminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Urzędowe
Oferty Pracy
Informacje środowiskowe
Fundusze UE
Org. pozarządowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gimnazjum Publiczne Nr 1
Gimnazjum Publiczne Nr 2
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zarząd Oświaty i Sportu
Miejski Zakład Usług Komunalnych
Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy
PSP Nr 1
PSP Nr 2
PSP Nr 5
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
SERWIS
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawdź stan sprawy
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
ARCHIWUM BIP
Archiwum BIP
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje środowiskowe strona główna 

Informacje środowiskowe
Postępowanie w spr. decyzji środowiskowej dla
EZO S.A. 
 

Pionki, dnia 12.10.2010 r.
IR-7624/22/2010


INFORMACJA

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Burmistrz Miasta Pionki na podstawie art. 33 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227
z późn. zm) informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowa zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych” terenie działek nr 1464/182, 1464/183, 1464/185 przy
ul. Zakładowej 7 w Pionkach.

 1. Postępowanie wszczęto w dniu 12 października 2010r., na wniosek Ezo S.A. ul. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Pionki

 3. Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

 4. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy w Urzędzie Miasta Pionki w pok. 21 w godzinach pracy urzędu

 5. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej na adres:

  - Urząd Miasta Pionki ul. J.Pawła II 15, 26-670 Pionki , e-mail: color=#000080>burmistrz@pionki.pl

  - Pokój nr 21 w Urzędzie Miasta Pionki

  W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 października 2010r do dnia 1 listopada 2010r.

 6. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pionki

 7. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 5 pozostawia się bez rozpatrzenia


Informację opublikowano poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pionki

 • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Pionkach www.bip.pionki.pl
  w dziale ochrona środowiska

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 08:20:43, wprowadzający: Ryszard Szwabowicz
Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla
"Krzyżanowscy" 
 

W związku z wnioskiem z dnia 30.12.2008 r. „KRZYŻANOWSCY” Krzyżanowska Agnieszka (adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 94, 26-800 Białobrzegi) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Budowa zakładu mięsnego wraz z niezbędną infrastrukturą”

Burmistrz Miasta wszczął postępowanie o wydanie wnioskowanej decyzji. Dokumenty w sprawie są do wglądu w pokoju nr 21 Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15 w godzinach pracy Urzędu.Przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu mięsnego na terenie byłego "Pronitu”. Działalność będzie prowadzona w budynku w odległości ok. 0,5 km od zabudowy mieszkaniowej wiejskiej wsi Wincentów. Przeznaczenie terenu objętego przedsięwzięciem: działki 1464/151 jest zgodne z Planem zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu zakładu zajmującego się przetwórstwem mięsa w ilości do 84 Mg/dobę. Przetwarzanie dostarczonego mięsa w postaci półproduktów na kotlety, hamburgery, pieczone elementy z drobiu i wieprzowiny. Do procesu tego służyć będą trzy linie technologiczne:

 • linia do produkcji pieczonych elementów z drobiu i wieprzowiny.

 • linia do produkcji wyrobów niepanierowanych,

 • linia do produkcji wyrobów panierowanych,

 Z uwagi na skalę przedsięwzięcia (przetwórstwo do 84 Mg mięsa na dobę, znaczne zużycie wody (do 6000 m3 na miesiąc), wytwarzanie ścieków w ilości do 4000 m3 na miesiąc, występowanie odpadów niebezpiecznych, wysokie zużycie energii elektrycznej (486,6 MWh na miesiąc), wzmożony ruch drogowy związany z transportem surowców i produktów, z uwagi na realizację przedsięwzięcia w obszarze Natura 2000, występowanie okoliczności powodujące zagrożenie dla środowiska Burmistrz Miasta wydał postanowienie o konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-10 12:56:20 Informację zaktualizowano 2009-04-10 12:58:27, wprowadzający: Ryszard Szwabowicz
wersja do druku